BIOANALYTICSpektrometria mas

Alternatywne źródła jonów
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

OFERTA

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA JONÓW

Analiza jakiegokolwiek związku chemicznego za pomocą spektrometru mas LC-MS/MS wymaga przeprowadzenie analitu w formę zjonizowaną. Proces ten mam miejsce w źródle jonów gdzie wytwarzane są jony, które transferowane są do dalszej części optyki jonowej spektrometru. W przypadku spektrometrów mas sprzężonych z wysokosprawną chromatografią cieczową, najpopularniejszym sposobem generowania jonów jest rozpylanie pod ciśnieniem atmosferycznym cieczy zawierającej badane anality z igły, do której zostało przyłożone wysokie napięcie. Jest to łagodna metoda jonizacji, które zwykle nie wywołuje fragmentacji badanych cząsteczek. W skrócie źródło nazywamy ESI od angielskiego Electro Spray Ionization i jest ono najpowszechniej stosowanym narzędziem wytwarzania jonów, skutecznym w przypadku analizy zarówno lotnych substancji niskocząteczkowych jak i wysokocząsteczkowych biopolimerów.
W przypadku kiedy analizie chcemy poddać związki o mniej lotne i naszym oczekiwaniem jest otrzymanie jonów oraz uniknięcie fragmentacji analitów w źródle, można wybrać źródło APCI, skrót od angielskiego terminu Atmospheric Pressure Chemical Ionization, co tłumaczymy jako jonizację chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym. W tym przypadku podobnie jak przy jonizacji z wykorzystaniem ESI, faza ruchoma wypływająca z kolumny ulega rozproszeniu z wytworzeniem mikroskopijnych kropli. W stosunku do poprzedniego źródła różnica polega na mechaniźmie formowania kropli a następnie jonów. W tym przypadku konieczna jest wysoka temperatura źródła oraz gaz nebilizujący. Tak uzyskany aerosol jest poddawany działaniu pola elektrycznego gdzie dochodzi do wyładowań koronowych, wynikiem czego jest wytworzenie plazmy gazowej oraz przeniesienie protonu, co prowadzi do wytworzenia jonów w fazie gazowej. Ten sposób jonizacji polecany jest w przypadku związków mniej lotnych, natomiast pewnym ograniczeniem jest konieczność stosowania większych prędkości przepływu fazy ruchomej co zamyka drogę na mikro i nano- HPLC.
Na przestrzeni lat powstały alternatywne źródła generowania jonów, które pozwalają na wykonywanie szybkich analiz jakościowych oraz ilościowych z pominięciem rozdzielenia chromatograficznego. Przykładem takich źródeł mogą być LDTD czyli Laser Diode Thermal Desorption oraz TEIS, skrót od Thermal Extraction Ion Sources. Oba źródła pozwalają na znaczne uproszenie i skrócenie analizy.