Clean-up

bottom cover

OFERTA

Clean-up

Kolumienki Clean-up®

W obrębie kolumienek Clean Up możemy znaleźć między innymi produkty:

Clean Up Hydrophobic

Mechanizm wiązania hydrofobowego – sorbenty składają się ze szkieletu krzemionkowego połączonego łańcuchami węglowodorowymi; służą do ekstrakcji związków wykazujących właściwości niepolarne lub obojętne ze złożonych matryc; dostępnych jest kilka konfiguracji łańcucha, a także wersje z zaślepkami i bez zaślepek; za pomocą sorbentów Clean Up można ekstrahować alkany, alkeny, związki aromatyczne i obojętne.

Clean Up Hydrophilic

Mechanizm wiązania hydrofilowego – sorbent składa się ze szkieletu krzemionkowego, który pozostaje niezwiązany lub związany z łańcuchami węglowymi zawierającymi polarne grupy funkcyjne; anality są zatrzymywane przez hydrofilowe sorbenty poprzez oddziaływania polarne, w tym wiązania wodorowe, interakcje pi-pi lub dipol-dipol; związki typowo ekstrahowane na kolumnie hydrofilowej obejmują anality posiadające grupy polarne, takie jak aminy, grupy hydroksylowe i karbonylowe, a z kolei silne rozpuszczalniki polarne wymywają analit z sorbentu.

Clean Up Anion Exchange

Sorbenty te składają się ze szkieletu krzemionkowego połączonego z łańcuchami węglowymi zakończonymi ujemnie lub dodatnio naładowaną grupą funkcyjną; oddziaływania wymiany jonowej zachodzą pomiędzy sorbentem niosącym ładunek a związkiem o przeciwnym ładunku.

Clean Up Cation Exchange

Sorbenty te składają się ze szkieletu krzemionkowego połączonego z łańcuchami węglowymi zakończonymi ujemnie lub dodatnio naładowaną grupą funkcyjną; oddziaływania wymiany jonowej zachodzą pomiędzy sorbentem niosącym ładunek a związkiem o przeciwnym ładunku.

Clean Up Copolymeric

Sorbenty te składają się ze szkieletu krzemionkowego połączonego dwoma rodzajami łańcuchów funkcjonalnych: wymiennika jonowego lub łańcuch polarnego oraz hydrofobowego łańcucha węglowego; fazy kopolimerowe umożliwiają przyłączenie równych części każdej grupy funkcyjnej do podłoża krzemionkowego; to pozwala uzyskać powtarzalne związane fazy i unikalne składy chemiczne kopolimerów, które umożliwiają kontrolowane wykorzystanie mechanizmów rozdzielania w trybie mieszanym; możliwe jest wekstrahowanie zarówno związku obojętnego, jak i obdarzonego ładunkiem.

Clean Up Covalent

Mechanizm wiązania kowalencyjnego – sorbenty kowalencyjne zawierają grupy funkcyjne epoksydowe, aldehydowe, izocyjanianowe lub tiopropylowe, które są związane ze szkieletem krzemionkowym łańcuchem węglowodorowym; grupy te reagują selektywnie z grupami funkcyjnymi analitu, powodując formalne wiązanie pomiędzy fazą stacjonarną a analitem; wykorzystywane do wiązania białek, takich jak np. przeciwciała”.