Analiza wyników

bottom cover

OFERTA

ANALIZA WYNIKÓW PO PROCESIE UWALNIANIA

Analiza wyników po procesie uwalniania za pomocą techniki UV-VIS

Spektrofotometria UV jest tradycyjnie prostszą, mniej czasochłonną i pracochłonną metodą analizy próbek po procesie uwalniania. Jeżeli jednak produkt zawierał więcej niż jeden aktywny składnik farmaceutyczny (API), analiza UV-VIS nie jest stosowana.

Dzieje się tak, ponieważ oba gatunki często absorbują w tym samym obszarze widma, powodując odchylenia od Prawo Beera-Lamberta. Ta liniowa zależność pomiędzy absorbancją i substancjami absorbującymi stanowi podstawę obliczenia stężenia wartości opartej na zmierzonej absorbancji przy określonej długości fali. W takich przypadkach stosuje się techniki separacji, takie jak HPLC.

Dzięki nowoczesnemu światłowodowemu analizatorowi OPTI-DISS marki Distek analiza obu widm nakładających się składników jest możliwa, uzyskuje się poprzez zastosowanie klasycznej formy wielokrotnej regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów do pełnych profili widmowych i czasowych uzyskanych przy użyciu tych nowych analizatorów. Algorytm wykorzystuje macierz kalibracyjną ekstynkcji współczynniki do obliczania stężeń składników w nieznanej mieszaninie.