Większa wydajność i krótszy czas izolacji białek – czy to możliwe?

Oczywiście! O ile zastosujemy magnetyczne sfery MagReSyn dedykowane oczyszczaniu białek.

MagReSyn – magnetyczna porowata macierz polimerowa z grupami funkcyjnymi do oczyszczania białek fuzyjnych.

Dzięki swojej unikalnej strukturze umożliwiają:

  • Skrócenie czasu wiązania wszystkich izolowanych białek w próbce do 3s, co w istotny sposób wpływa na stabilność struktury oraz funkcji izolowanych białek.
  • Zwiększenie wydajności procesu, dzięki 10 krotnie zwiększonej ilości grup funkcyjnych na powierzchni macierzy (3500 μmol/g złoża). Gwarantuje to zwiększenie efektywności izolacji oraz znaczne zmniejszenie kosztów.

Tradycyjne kulki magnetyczne mogą wiązać około 350 μmol grup funkcyjnych /g złoża.

Zastosowana struktura cząsteczki MagReSyn umożliwia wiązanie białek nie tylko na powierzchni, ale w całej ich objętości.

Wybrane aplikacje:

  • izolacja białek fuzyjnych z ogonen histydynowym poli-HIS
  • zatężanie białek fosforylowanych w procesie ich izolacji na cząsteczkach magnetycznych z hellatowanymi jonami Ti4+; Zr4+ lub tlenkami tych metali (TiO2; ZrO2)
  • izolacja związków biotynylowanych na cząsteczkach powlekanych streptawidyną
  • izolacja immunoglobulin na cząsteczkach z kowalencyjnie związanymi białkiem A lub białkiem G
  • izolacja białek poprzez ich wiązanie do grup karboksylowych lub aminowych
  • izolacja białek na drodze chromatografii jonowymiennej
  • doczyszczanie na immobilizowanych złożach HILIC próbek przeznaczonych do analizy metoda spektrometrii masowej
  • trawienie enzymatyczne białek enzymami proteolitycznycmi (trypsyna lub chymotyrtypsyna) opłaszczonymi na cząsteczkach magnetycznych.

Struktury magnetyczne ReSyn Biosciences pozwalają na standaryzację procesu, zwiększenie wydajności, ograniczenie kosztów oraz skrócenie procedur izolacji/ trawienia białek.

Metodyka jest przystosowana do automatyzacji.

Więcej informacji na stronie: https://www.resynbio.com